کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت به عنوان مهم ترین بخش جهت تداوم و ارتقاء کیفیت محصولات، نقش کلیدی در کارخانجات ایفا می کند. آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت پلیمرسازان زمرد نیز با انجام تست های کلیدی بر روی محصولات خود از جمله اندازه گیری ویسکوزیته، درصد جامد، دانسیته، پی اچ، حداقل دمای تشکیل فیلم، مقاومت شست و شو، چسبندگی و... نقش مهمی در حفظ و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی خود دارد.